ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Adverteerder: de Persoon met wie ARENA MEDIACENTRUM een Overeenkomst heeft gesloten of met wie ARENA MEDIACENTRUM ter zake in onderhandeling is;

Advertentie: iedere commerciële uiting van Adverteerder in een bepaald Medium, waaronder maar niet beperkt tot advertenties, advertorials en ingezonden mededelingen, berichten in nieuwsbrieven, banners en filmpjes;

Advertentieruimte: de hoeveelheid ruimte voor Advertenties in een bepaald Medium;

Advertentietarieven: de specifieke tarieven voor Advertenties die schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen dan wel, bij gebreke daarvan, de algemene tarieven voor Advertenties die van tijd tot tijd worden vastgesteld en gepubliceerd op www.arenamediacentrum.nl;

ARENA MEDIACENTRUM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arena Mediacentrum Mediacentrum, gevestigd te Pijnacker-Nootdorp;

Medium: een of meer gedrukte gegevensdragers en/of digitale websites en/of sociale media en/of app;

Overeenkomst: elke contractuele afspraak tussen Partijen, ongeacht of dit een raam- dan wel een individuele overeenkomst is, met betrekking tot de reservering van Advertentieruimte en/of de plaatsing van een of meer Advertenties, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, inclusief alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van ARENA MEDIACENTRUM daaronder begrepen;

Partijen: ARENA MEDIACENTRUM en Adverteerder;

Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;

Sluitingsdatum: de datum waarop de Advertentieruimte voor een bepaald Medium uiterlijk dient te worden gereserveerd om plaatsing van de Advertentie op de door Adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren;

Uiterste Aanleverdatum: de datum waarop de Advertentie uiterlijk door ARENA MEDIACENTRUM dient te zijn ontvangen om plaatsing op de door Adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren.

2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

2.2. De toepasselijkheid van eventueel door Adverteerder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn ondertekend en gelden slechts voor het desbetreffende geval.

2.4. ARENA MEDIACENTRUM is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

2.5. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van ARENA MEDIACENTRUM, maar ook ten behoeve van de volgende Personen, die zich te allen tijde kunnen beroepen op dit derdenbeding: (i) de bestuurders en de aandeelhouders van ARENA MEDIACENTRUM (haar middellijke bestuurders en aandeelhouders daaronder begrepen), (ii) alle Personen die voor ARENA MEDIACENTRUM werkzaam zijn of zijn geweest, (iii) alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door ARENA MEDIACENTRUM zijn ingeschakeld, en (iv) alle Personen voor wier handelen of nalaten ARENA MEDIACENTRUM aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.6. Indien ARENA MEDIACENTRUM in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat ARENA MEDIACENTRUM het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.7. Indien op enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.

2.8. ARENA MEDIACENTRUM is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. ARENA MEDIACENTRUM zal elke wijziging bekend maken op www.Arena Mediacentrummediacentrum.nl.

3. Aanbiedingen, Overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van ARENA MEDIACENTRUM zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders wordt aangegeven, een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen. ARENA MEDIACENTRUM heeft het recht (a) de geoffreerde Advertentieruimte aan een derde te verkopen zolang ARENA MEDIACENTRUM de aanvaarding van haar aanbod door Adverteerder niet heeft ontvangen en (b) haar aanbod binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Adverteerder te herroepen.

3.2. Een aanvaarding door Adverteerder die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van ARENA MEDIACENTRUM, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van Adverteerder. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke aanvaarding door ARENA MEDIACENTRUM. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per post en per e-mail.

3.3. Tenzij ARENA MEDIACENTRUM de geoffreerde Advertentieruimte aan een derde heeft verkocht zoals in artikel 3.1 van deze voorwaarden omschreven, komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat:(a) 3 (drie) werkdagen zijn verstreken nadat ARENA MEDIACENTRUM de aanvaarding door Adverteerder heeft ontvangen en ARENA MEDIACENTRUM haar aanbod gedurende deze periode niet heeft herroepen; dan wel
(b) ARENA MEDIACENTRUM de Overeenkomst schriftelijk bevestigt; dan wel
(c) ARENA MEDIACENTRUM een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.4. Afspraken of wijzigingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gemaakt, binden ARENA MEDIACENTRUM slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

3.5. Indien in een Overeenkomst is bepaald dat Adverteerder binnen de looptijd ervan een bepaalde Advertentieruimte zal afnemen, is ARENA MEDIACENTRUM gerechtigd om na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst de niet afgenomen Advertentieruimte aan Adverteerder in rekening te brengen, en wel tegen de afgesproken advertentietarieven die gelden op de datum van het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst.

3.6. Naar aanleiding van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Adverteerder kan ARENA MEDIACENTRUM er al dan niet mee instemmen de gereserveerde Advertentieruimte te vermeerderen of te verminderen. Aan de instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. In geval van instemming met het hier bedoelde verzoek van Adverteerder dienen in elk geval de in de Advertentietarieven vermelde standaarden voor Advertentieruimte te worden gerespecteerd.

In geval van vermindering van de gereserveerde Advertentieruimte is Adverteerder onmiddellijk een bedrag aan ARENA MEDIACENTRUM verschuldigd, gelijk aan het verschil tussen enerzijds de prijs voor de bestede Advertentieruimte, berekend volgens de na de wijziging toepasselijke Advertentietarieven en anderzijds de prijs voor de bestede Advertentieruimte, berekend volgens de voorafgaand aan de wijziging toepasselijke Advertentietarieven. De op de verminderde Advertentieruimte toepasselijke Advertentietarieven worden tevens toegepast op alle Advertenties die worden geplaatst na ontvangst van het verzoek van Adverteerder door ARENA MEDIACENTRUM.
In geval van vermeerdering van de gereserveerde Advertentieruimte worden de daarop toepasselijke Advertentietarieven berekend vanaf de eerste dag van de kalendermaand, volgende op die waarin ARENA MEDIACENTRUM het verzoek van Adverteerder heeft ontvangen, en wel over de nadien nog te plaatsen Advertenties.

3.7. Fouten in Advertenties die telefonisch zijn opgegeven en fouten in Advertenties als gevolg van een onduidelijke schriftelijke opgave komen volledig voor rekening en risico van Adverteerder.

3.8. Indien ARENA MEDIACENTRUM een proefdruk of een vergelijkbaar document of bestand (‘proefdruk’) aan Adverteerder toezendt, zal Adverteerder de proefdruk onmiddellijk zorgvuldig op fouten en gebreken controleren en goedgekeurd of gecorrigeerd aan ARENA MEDIACENTRUM retourneren. Indien Adverteerder niet binnen drie dagen of zoveel korter als ARENA MEDIACENTRUM heeft aangegeven aan ARENA MEDIACENTRUM meedeelt dat de proefdruk is goedgekeurd, wordt deze geacht door Adverteerder te zijn goedgekeurd. Eventuele fouten en/of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de goedgekeurde proefdruk komen voor rekening en risico van Adverteerder.

3.9. Indien ARENA MEDIACENTRUM met twee of meer Personen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze Personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die Overeenkomst voortvloeien.

3.10. ARENA MEDIACENTRUM is bevoegd de Overeenkomst of een of meer van haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ARENA MEDIACENTRUM is het Adverteerder niet toegestaan de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).

3.11. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de periode van een (1) jaar, ingaande op de eerste dag van de kalendermaand waarin de eerste Advertentie is geplaatst. Bij gebreke van schriftelijke opzegging door een der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode.

4. Advertentietarieven
4.1. Adverteerder is steeds de Advertentietarieven verschuldigd zoals deze gelden op het moment van plaatsing van de Advertentie in kwestie.

4.2. De Advertentietarieven zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen en exclusief kosten, waaronder begrepen eventuele administratie-, verpakkings-, verzend- en vervoerskosten, alsmede technische en andere kosten die worden veroorzaakt doordat het door Adverteerder aangeleverde materiaal niet juist en/of niet volledig is en/of niet vrij is van fouten en gebreken en/of niet geschikt is voor plaatsing.

4.3. ARENA MEDIACENTRUM is gerechtigd de hoogte van de Advertentietarieven periodiek te wijzigen.

4.4. Indien de Advertentie in opdracht van Adverteerder wordt geplaatst op een hartpagina of op een doorlopende dubbele pagina, wordt één kolom extra berekend.

5. Betaling
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen, onvoorwaardelijk en zonder korting, aftrek, inhouding, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook.

5.2. Klachten met betrekking tot een factuur van ARENA MEDIACENTRUM dienen binnen 7 (zeven) dagen na de datum van die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan ARENA MEDIACENTRUM kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Adverteerder wordt geacht de factuur onherroepelijk als juist te hebben aanvaard.

5.3. Adverteerder is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

5.4 Indien Adverteerder met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van ARENA MEDIACENTRUM op Adverteerder onmiddellijk en geheel opeisbaar.

5.5. Tijdens zijn verzuim is Adverteerder over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

5.6. Alle interne en externe kosten van ARENA MEDIACENTRUM die verband houden met de invordering van facturen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door ARENA MEDIACENTRUM gemaakte kosten van advocaten en deurwaarders, zijn voor rekening van Adverteerder.

5.7. Bij buitengerechtelijke invordering is Adverteerder, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door ARENA MEDIACENTRUM gemaakte incassokosten verschuldigd.

5.8. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van ARENA MEDIACENTRUM, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoe¬ring van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Adverteerder een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doen.

6. Inhoud, aanlevering en plaatsing van Advertenties
6.1 Advertenties dienen in overeenstemming te zijn met (a) de vereisten die daaraan worden gesteld op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code, en (b) de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld.

6.2 Voor Advertenties geldt onder meer, maar niet uitsluitend, dat deze:
(a) herkenbaar dienen te zijn als commerciële communicatie;
(b) duidelijkheid dienen te verschaffen over de identiteit van Adverteerder;
(c) betrekking dienen te hebben op de onderneming, de producten en/of de diensten van Adverteerder;
(d) op geen enkele wijze misleidend, verwarrend, beledigend, haatzaaiend, opruiend, discriminerend, schokkend, pornografisch of aanstootgevend mogen zijn.

6.3 Adverteerder garandeert en staat er jegens ARENA MEDIACENTRUM voor in:
(a) dat de inhoud van de Advertentie overeenstemt met het bepaalde in deze voorwaarden;
(b) dat de inhoud van de Advertentie de goede naam en de zakelijke reputatie en de overige belangen van ARENA MEDIACENTRUM op geen enkele wijze schaadt.
(c) dat met de plaatsing van de Advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom van derden;
(d) dat, indien in een digitaal Medium een Advertentie met muziek wordt geplaatst, Adverteerder zorg draagt voor tijdige en volledige betaling van de vergoeding die toekomt aan BUMA/STEMRA en/of SENA en/of enige andere derde.

6.4 Advertenties dienen uiterlijk op de Uiterste Aanleverdatum in goede staat en in overeenstemming met de door ARENA MEDIACENTRUM gegeven instructies te worden aangeleverd.

6.5 Op grond van een Overeenkomst die strekt tot de plaatsing van een Advertentie in een niet-digitaal Medium is ARENA MEDIACENTRUM steeds gerechtigd de Advertentie (ook) te plaatsen in de digitale versie van het Medium en/of de advertentie op andere wijze openbaar te maken.

6.6 ARENA MEDIACENTRUM behoudt zich het recht voor de opmaak of de typografie van een Advertentie te wijzigen indien deze naar het oordeel van ARENA MEDIACENTRUM in de opgegeven vorm gelijkenis vertoont met de redactionele berichtgeving.

6.7 ARENA MEDIACENTRUM is niet aansprakelijk voor de afdrukkwaliteit van Advertenties.

6.8 ARENA MEDIACENTRUM garandeert op geen enkele wijze dat een Advertentie wordt geplaatst op de door Adverteerde gewenste datum en plaats en in de door Adverteerde gewenste vorm. Tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft bevestigd, behoudt ARENA MEDIACENTRUM zich het recht voor de Advertentie zonder voorafgaand overleg met Adverteerder op een andere datum en/of plaats en/of in een andere vorm te plaatsen.

6.9 ARENA MEDIACENTRUM is te allen tijde gerechtigd om een Advertentie niet te plaatsen indien:
(a) deze naar haar oordeel in strijd is met het bepaalde in deze voorwaarden;
(b) de informatiedrager waarop de Advertentie wordt aangeleverd technisch defect of onbruikbaar of van slechte kwaliteit is;
(c) er bij het plaatsen van de Advertentie technische problemen optreden;
(d) de voor de Advertentie gereserveerde Advertentieruimte benodigd is in verband met spoedeisende nieuwsberichten en/of ingezonden mededelingen, zoals rouwberichten.

6.10 ARENA MEDIACENTRUM is te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht een aanvraag en/of reservering van Advertentieruimte te weigeren of in te trekken zonder opgave van reden.

6.11 In geval van een tekortkoming van ARENA MEDIACENTRUM in de nakoming van haar verbintenis tot reservering van Advertentieruimte en/of tot plaatsing van een Advertentie heeft Adverteerder uitsluitend recht op plaatsing respectievelijk herplaatsing van de Advertentie. ARENA MEDIACENTRUM zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben.

6.12 ARENA MEDIACENTRUM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van Advertenties. Door ARENA MEDIACENTRUM gemaakte zet-, druk- of plaatsingsfouten die kennelijk afbreuk doen aan de publiciteitswaarde van de betrokken Advertentie, worden op schriftelijk verzoek van Adverteerder gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing van de Advertentie bij ARENA MEDIACENTRUM te zijn ingediend. Met betrekking tot fouten in Advertenties die telefonisch zijn opgegeven en fouten in Advertenties die zijn ontstaan als gevolg van onduidelijke schriftelijke opgave, kan geen aanspraak worden gemaakt op rectificatie. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op rectificatie indien in de opgegeven Advertenties op verzoek van Adverteerder correcties zijn aangebracht

7. Opschorting, ontbinding
7.1. Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de Overeenkomst en/of deze voorwaarden toekomen, is ARENA MEDIACENTRUM bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Adverteerder geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
(a) Adverteerder een op hem rustende verbintenis niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
(b) ARENA MEDIACENTRUM goede grond heeft om te vrezen dat Adverteerder in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten;
(c) Adverteerder in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd, aan Adverteerder al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, dan wel ten aanzien van Adverteerder een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan;
(d) het bedrijf van Adverteerder wordt geliquideerd; of
(e) op zaken van Adverteerder executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.

7.2. Indien het verzuim van de Adverteerder op grond van zowel de wet als de Overeenkomst als deze voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal ARENA MEDIACENTRUM in het in lid 1 onder (a) van dit artikel 7 bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan nadat zij de Adverteerder een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven.

7.3. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door ARENA MEDIACENTRUM zijn al haar vorderingen op Adverteerder onmiddellijk en geheel opeisbaar en verbeurt Adverteerder een onmiddellijk opeisbare boete van 20% van het door hem verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van ARENA MEDIACENTRUM op schadevergoeding op grond van de wet.

8. Klachten
8.1. Klachten over de nakoming van de Overeenkomst door ARENA MEDIACENTRUM dienen binnen veertien dagen na de datum waarop de Advertentie is geplaatst schriftelijk door Adverteerder aan ARENA MEDIACENTRUM te worden gemeld.

8.2. Ingeval Adverteerder zijn in artikel 8.1 van deze voorwaarden omschreven klachtplicht schendt, leidt dit steeds tot verval van alle rechten, ongeacht of ARENA MEDIACENTRUM door deze schending in concrete belangen is geschaad.

8.3. Klachten met betrekking tot kleurafwijkingen worden niet in behandeling genomen indien Adverteerder geen kleurvoorbeeld aan ARENA MEDIACENTRUM heeft toegezonden.

8.4. Adverteerder is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen tegenover ARENA MEDIACENTRUM op te schorten in verband met enige klacht.

8.5. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk een (1) jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

9. Overmacht
9.1. Onder overmacht (niet-toerekenbare niet-nakoming) wordt hier verstaan: elke niet aan ARENA MEDIACENTRUM’s schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid die maakt dat het voor ARENA MEDIACENTRUM onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – overmacht en/of wanprestatie (toerekenbare niet-nakoming) en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van derden die door ARENA MEDIACENTRUM bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, netwerk-, hardware- en/of softwarestoringen en andere storingen van apparatuur en installaties, stroomstoringen, brand en diefstal.

9.2. In geval van overmacht is ARENA MEDIACENTRUM gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Adverteerder geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

9.3. Als de periode van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien ARENA MEDIACENTRUM haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de advertentietarieven.

9.4. ARENA MEDIACENTRUM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

10. Aansprakelijkheid, vrijwaring
10.1. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van ARENA MEDIACENTRUM voor schade die door Adverteerder en/of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van ARENA MEDIACENTRUM door Adverteerder de volgende regeling.

10.2. De totale aansprakelijkheid van ARENA MEDIACENTRUM uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van ARENA MEDIACENTRUM uit welken hoofde ook per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot de netto factuurwaarde van de Overeenkomst in kwestie, dat wil zeggen de door Adverteerder verschuldigde vergoeding exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten, met een maximum van € 5.000 (vijfduizend euro). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van ten minste een (1) jaar, wordt de genoemde netto factuurwaarde gesteld op het totaal van de door Adverteerder verschuldigde vergoeding exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten voor een periode van drie (3) maanden.

10.3. ARENA MEDIACENTRUM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Adverteerder, verlies van klanten, verminderde goodwill, reputatieschade en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

10.4. Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel 10 is bepaald, geldt dat ARENA MEDIACENTRUM niet aansprakelijk is voor schade verband houdende met het gebruik van zaken, diensten en software van derden, ook voor zover dit gebruik niet door Adverteerder aan ARENA MEDIACENTRUM is voorgeschreven, en dat ARENA MEDIACENTRUM evenmin aansprakelijk is voor tekortkomingen en fouten van derden die zij bij de uitvoering van een Overeenkomst heeft ingeschakeld, ook voor zover deze inschakeling niet op last van Adverteerder is geschied. In geen geval is ARENA MEDIACENTRUM verder aansprakelijk dan de genoemde derden aansprakelijk zijn jegens ARENA MEDIACENTRUM. Adverteerder machtigt ARENA MEDIACENTRUM eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

10.5. Voor zover nakoming door ARENA MEDIACENTRUM niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van ARENA MEDIACENTRUM wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien Adverteerder ARENA MEDIACENTRUM onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en ARENA MEDIACENTRUM ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Adverteerder de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat Adverteerder bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan ARENA MEDIACENTRUM meldt.

10.7. Op straffe van verval van alle rechten is Adverteerder verplicht ARENA MEDIACENTRUM alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar de oorzaak, de aard en de omvang van de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd.

10.8. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 (een) jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.

10.9. Adverteerder dient ARENA MEDIACENTRUM te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid jegens derden die naar aanleiding van of in verband met een of meer Advertenties op ARENA MEDIACENTRUM zou kunnen rusten. Adverteerder dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan ARENA MEDIACENTRUM te vergoeden.

10.10. ARENA MEDIACENTRUM zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en Adverteerder zal niet verplicht zijn ARENA MEDIACENTRUM te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ARENA MEDIACENTRUM of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

10.11. De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

11. Toepasselijk recht, geschillen
11.1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.

11.2. Geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van ARENA MEDIACENTRUM om geschillen als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.